Finances

ajuntament@tarrega.cat
Cal concertar cita prèvia
973 311 608
Plaça Major, 1 · (Casa Consistorial) 25300 TÀRREGA
Sou a: Inici / Finances / Notícies / Calendari d’exposició pública i cobrament en voluntària de taxes municipals de l’exercici 2018

Calendari d’exposició pública i cobrament en voluntària de taxes municipals de l’exercici 2018

Publicat el 15-01-2018
Exposició pública dels padrons cobratoris del 16 de gener al 26 de febrer de 2018 · Taxes per recollida d’escombraries; reserva de via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, i càrrega i descàrrega de mercaderies; i utilització privativa del domini públic per quioscos, taules i cadires annexes a establiments

L'Ajuntament de Tàrrega informa del calendari d’exposició pública i cobrament en voluntària de taxes municipals corresponents a l’exercici 2018. Les taxes són en concepte de:

· Recollida d’escombraries

· Reserva de via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, i càrrega i descàrrega de mercaderies

· Utilització privativa i aprofitament especial del domini públic per quioscos, taules, cadires i mercaderies annexes a establiments

Exposició pública dels padrons cobratoris: del 16 de gener al 26 de febrer de 2018

Cobrament en voluntària: del 27 de febrer al 8 de maig de 2018

Càrrec bancari dels rebuts domiciliats: 10 d’abril de 2018

Començament del cobrament en executiva: 9 de maig de 2018

El sistema de recaptació en voluntària serà única i exclusivament mitjançant les entitats col·laboradores que ha fixat l’Ajuntament de Tàrrega, que en el cas de rebuts de cobrament anual són totes les entitats bancàries instal·lades a la província de Lleida que voluntàriament prestin aquest servei. Cal realitzar el pagament mitjançant la presentació, en qualsevol de les entitats col·laboradores, del document cobratori lliurat per aquest ajuntament. El document cobratori serà tramés per correu al domicili fiscal dels contribuents o podrà ser recollit en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) situada a la Plaça Major 1 de Tàrrega.  La no recepció per correu del document o la seva recepció fora del període en voluntària no eximeix del pagament del rebut dins del període fixat.

El pagament efectuat directament a l’Ajuntament, mitjançant xec bancari, transferència, gir postal o qualsevol altre sistema no autoritzat no alliberarà al deutor de la seva obligació de pagament sense perjudici de les responsabilitat en què pugui incórrer el preceptor indegut.Aquells contribuents que amb l’anticipació reglamentària hagin demanat la domiciliació bancària dels seus rebuts rebran, de la corresponent entitat, amb càrrec al seu compte, el justificant de pagament.

  • Compartir a