Promoció Econòmica

promeco@tarrega.cat
De dilluns a divendres, de 9 h. a 15 h.
973 311 608
Plaça Major, 1 · (Casa Consistorial) 25300 TÀRREGA
Sou a: Inici / Promoció Econòmica / Ajuts per a Microempreses 2017

Ajuts per a Microempreses 2017

Aquestes són les línies d'ajuts aprovats pel Ple del 25 d'octubre de 2017 amb l’objecte de fomentar projectes i/o activitats que tinguin per finalitat impulsar la promoció econòmica per a microempreses i emprenedors d’activitats socials, ambientals, venda de proximitat i treballs artístics o artesans de la ciutat de Tàrrega per a l’exercici 2017.

Ajuts per microempreses 2017

Línies d’ajut
 

Línia 1: Nous projectes empresarials.

Tipologies

 • Impuls a l’emprenedoria social
  Adreçat  a aquells titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin a Tàrrega durant l’exercici de 2017, i que promoguin projectes empresarials amb vessant social.
 • Impuls a l’emprenedoria ambiental i/o ecològica
  Adreçat  a aquells titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin a Tàrrega durant l’exercici de 2017, i que promoguin projectes empresarials relacionats amb el concepte d’economia verda.
 • Impuls als productes de proximitat i als productes locals
  Adreçat  a aquells titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin a Tàrrega durant l’exercici de 2017, i que promoguin projectes empresarials relacionats amb el conceptes de productes de proximitat, productes km 0 i productes locals.
 • Impuls al treball artístic i/o artesà
  Adreçat  a aquells titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin a Tàrrega durant l’exercici de 2017, i que promoguin projectes empresarials vinculats amb les feines artístiques o artesanes.

 

Línia 2: Impuls a l’expansió i/o consolidació de microempreses

 • Aquest ajut estarà destinat a aquells titulars d’activitats econòmiques que s’hagin implantat a Tàrrega durant els exercicis 2014, 2015 i 2016, i que tinguin algunes de les següents característiques:  emprenedors socials, emprenedors ambientals,  promoguin projectes empresarials vinculats amb les feines artístiques o artesanes i que promoguin un projecte d’expansió i/o consolidació.


Beneficiaris
 

 • Emprenedors/res, que iniciïn un projecte empresarial a partir de l’1 de gener de 2017, en els camps de l’emprenedoria social, ambiental, impuls dels productes de proximitat i/o emprenedor artístic o artesà. Solament es tindran en compte els que tinguin la consideració de microempresa.
 • Persones físiques i jurídiques que tinguin la consideració de microempreses, que van ser constituïdes a partir d’1 de gener de 2014 i que continuïn en actiu. Que van iniciar un projecte empresarial en els camps de l’emprenedoria social, ambiental, impuls dels productes de proximitat i/o emprenedor artístic o artesà.


Imports

L’import de l’ajut no superarà el 30% de la inversió, fins a un màxim de 2.000 euros per projecte. La concessió serà per concurrència competitiva.

Síntesi ajuts microempreses 2017
 
 
Despeses subvencionables i no subvencionables
 
a) Projectes tècnics d’enginyeria, d’interiorisme, de decoració o arquitectura, que es produeixin en les instal·lacions on es duu a terme l’activitat empresarial.
b) Obres: Reforma parcial o integral de les instal·lacions on es duu a terme l’activitat empresarial.
c) Instal·lacions: electricitat, gas, aigua, sanejament, incendis, aire condicionat, estalvi energètic i totes les necessàries per desenvolupar l’activitat en les instal·lacions on es duu a terme l’activitat empresarial.
d) Mobiliari per l’activitat.
e) Equipament tècnic i informàtic: projectes de tecnologia de la informació, hardware, programari, comerç electrònic i elements informàtics.
f) Imatge exterior: rètol, façana i aparadors.
g) Registre de marques i patents.
h) Despeses notarials i registrals.
 
En cap cas esdevindrà despesa subvencionable:
a) Les existències.
b) Drets de traspàs.
c) Cartera de clients.
d) Les despeses financeres.
e) Les despeses d’assessoria jurídica o financera.
f) Les despeses pericials i les despeses d’administració específiques.
g) Les despeses de garantia bancària.
h) Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda.
i) Els interessos deutors dels comptes bancaris.
j) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
l) Les despeses de procediments judicials.
m) Amortitzacions de qualsevol naturalesa.

Presentació de sol·licituds

Començarà el dia 1 de desembre de 2017 i finalitzarà el 28 de febrer de 2018.

Properament podreu descarregar el formulari de sol·licitud.

Consulteu les bases dels ajuts.


 • Compartir a