Educació, Acció Social, Ciutadania i Feminismes

De dilluns a divendres, de 10 h. a 14 h.
973 313 577
Plaça Major, 1 (Casa Consistorial) 25300 - Tàrrega

Documentació que cal presentar

cartellera "documentació"

SOL.LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ 

ORIGINALi FOTOCÒPIA de:

  • Llibre de família de la pàgina del nen/a / o altres documents relatius a la filiació)
  • Document nacional d'identitat (DNI) o targeta de residencia (NIE) del alumne
  • Document nacional d'identitat (DNI) o targeta de residència (NIE) del pare/mare/tutor/a
  • Targeta sanitària individual (TSI) de l'alumne

Criteris prioritaris:

  • Certificat de convivència ó justificant del l'adreça de la feina
  • Documentació que acreditativa de renda garantida de ciutadania

Criteris complementaris:

  • Document que acrediti la discapacitat de l'alumne, pare o mare =>33%
  • Carnet de família nombrosa i o monoparental
  • en el cas d'acolliment familiar i/o víctima de violència de gènere o terrorisme. La documentació acreditativa

amb el suport del Departament d'Educació

TORNAR TORNAR A L'INICI

  • Compartir a