Governació, Seguretat i Promoció Econòmica

promeco@tarrega.cat
De dilluns a divendres, de 9 h. a 15 h.
973 311 608
Plaça Major, 1 · (Casa Consistorial) 25300 TÀRREGA
Sou a: Inici / Governació, Seguretat i Promoció Econòmica / Ajuts a microempreses 2019

Ajuts a microempreses 2019

Subvenció per afavorir l’impuls de l’emprenedoria, la creació, la millora d’empreses instal·lades a la ciutat de Tàrrega i afavorir la dinamització comercial i econòmica dels carrers: Agoders, Major, Sant Joan, Urgell  i plaça Major.

Documents

Convocatòria  | Formulari | Tríptic | Publicació al BOP

 

Tipus d'ajut

S’estableixen tres línies d’ajut:

 • LÍNIA 1: Nous projectes empresarials.

Per a les microempreses de recent creació amb un establiment a Tàrrega,  que hagin iniciat una activitat empresarial durant l’any 2018.

 •  LÍNIA 2: Impuls a l’expansió i/o consolidació de microempreses.

Microempreses que s’hagin implantat a Tàrrega durant els anys 2015, 2016 i 2017 i que promoguin un projecte d’expansió i/o consolidació. 

 • LÍNIA 3: Projectes empresarials que s’instal·lin al nucli antic de Tàrrega.

Concretament als carrers: Agoders, Major, Sant Joan (fins al números parells del 2 al 26 i senars de l’1 al 13), Urgell i la plaça Major

 Ajuts microempreses 2019 cara A

 Qui pot sol·licitar-ho

 Les persones físiques i jurídiques que compleixin els requisits establerts a les bases de la convocatòria. 

 Quan es pot sol·licitar 

Fins al 31 de maig de 2.019.

Ajuts microempreses 2019 cara B

 Requisits generals

a)      Ser titular d’una activitat econòmica o negoci ubicat a la ciutat de Tàrrega amb els corresponents permisos administratius inherents a l’activitat.

b)      Disposar d’un pla d’empresa amb informe favorable de viabilitat emès per la xarxa Catalunya Emprèn (només línia 1 i línia 2).

c)       No tenir deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament de Tàrrega.

d)      Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social.

e)      No trobar-se en cap dels supòsits que impedeixen tenir la consideració de beneficiari de conformitat amb l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

f)       Tenir la consideració de microempresa.

g)      Estar degudament constituïda i inscrita en el corresponent registre públic, en el cas de les persones jurídiques.

h)      No tindran dret a l’obtenció d’ajuts les persones físiques i/o jurídiques que en el moment de sol·licitar l’ajut no hagin obtingut la llicència d’obertura o presentat la comunicació d’inici de l’activitat, acompanyada de la documentació correcta.

i)        Que realitzin una inversió mínima en despeses subvencionables (només línia 1 i línia 2)

j)        Que compleixi amb la normativa d’horaris comercials (Llei 18/2017 d’1 d’agost de comerç, serveis i fires).

  

Requisits específics línia 1

Haver iniciat una nova activitat econòmica durant l’any 2018 amb el domicili fiscal i el centre principal de treball en el terme municipal de Tàrrega.

Requisits específics línia 2  

Haver iniciat l’activitat econòmica en els anys 2015, 2016 o 2017. Sempre que el domicili fiscal i el centre principal de treball principal es trobin ubicats en el terme municipal de Tàrrega.

 Requisits específics línia 3 

 • Destinar l’immoble a una nova activitat econòmica. Aquesta activitat econòmica s’haurà d’haver iniciat durant l’any 2018.
 • Trobar-se en funcionament i tenir resolts favorablement tots els tràmits de legalització. A aquests efectes, es sol·licitaran d’ofici les dades i informació oportunes al Departament de Finances de l’Ajuntament de Tàrrega.
 • Disposar d’un contracte d’arrendament entre la propietat i el/la titular de l’activitat econòmica amb una durada mínima de 3 anys. Aquest contracte haurà d’estar degudament inscrit en la Cambra de la Propietat o Registre Públic corresponent. No haurà de complir aquest requisit quan la persona titular del dret sobre l’immoble sigui la mateixa que l’emprenedor/a que procedeix a l’obertura de la nova activitat econòmica (i que, per tant, no existeixi contracte d’arrendament).

Incompatibilitats 

 • Un mateix projecte només es pot presentar a una de les tres línies d’ajuts.
 • Persones que s’hagin beneficiat de la convocatòria ‘Ajuts per a Microempreses 2017’ de l’Ajuntament de Tàrrega (per a la línia 1 i 2).
 • Canvis de titular que s’hagin produït durant l’any 2018 en activitats econòmiques ja existents amb anterioritat i que mantinguin el mateix nom comercial.

  Aclariments sobre les línies 1 i 2  

 • L’import de l’ajut no superarà el 30% de la inversió, fins a un màxim de 2.000 euros per projecte. 
 • No s’acceptaran projectes en els quals la despesa elegible global sigui inferior als 2.000€.
 • La despesa elegible s'ha d'haver fet durant l'any 2.018.

  Aclariments sobre la línia 3  

 • L’import de l’ajut equivaldrà a la renda de quatre mensualitats (exclòs l’IVA i l’IRPF); als efectes de còmput de l’ajut s’estableix un topall màxim de 3 €/m2 mensuals, amb un import màxim de 500€.
 • Haver iniciat una nova activitat econòmica durant l’any 2018 amb el domicili fiscal i el centre principal de treball en el terme municipal de Tàrrega
 • Compartir a