Sou a: Inici / Notícies / L’Ajuntament de Tàrrega obre una convocatòria pública per optar al càrrec de Jutge o Jutgessa de Pau del municipi durant els propers quatre anys

L’Ajuntament de Tàrrega obre una convocatòria pública per optar al càrrec de Jutge o Jutgessa de Pau del municipi durant els propers quatre anys

Publicat el 25-04-2021
El Ple de la Corporació aprovarà la designació d’entre les candidatures presentades · El termini de recepció d’instàncies finalitza el proper 19 de maig
L’Ajuntament de Tàrrega obre una convocatòria pública per optar al càrrec de Jutge o Jutgessa de Pau del municipi durant els propers quatre anys

Imatge del Jutjat de Pau de Tàrrega, ubicat a l'Avinguda de la Generalitat, 41

L’Ajuntament de Tàrrega ha emès una convocatòria pública per cobrir la vacant del càrrec de Jutge o Jutgessa de Pau titular del municipi. El tràmit obeeix a la pròxima finalització del termini de quatre anys des de l’últim nomenament, l’any 2017. Les persones interessades i que reuneixin els requisits legals (vegeu aquí l’Edicte) ja poden presentar la seva instància a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de Tàrrega abans del proper 19 de maig. Entre la documentació han d’adjuntar un currículum vital i professional amb l’objectiu d’avaluar possibles incompatibilitats vers l’exercici del càrrec. Com fixa la normativa, el Ple de la Corporació elegirà el Jutge o Jutgessa de Pau d’entre les candidatures presentades.

L’actual Jutgessa de Pau de Tàrrega, Margarida Pané, ha expressat la voluntat de no optar a renovar el càrrec. Pané exerceix el càrrec des de l’any 2008 i, per tant, ha estat nomenada com a tal en tres convocatòries consecutives. Aquest any 2021, Tàrrega tindrà per tant nou Jutge o Jutgessa de Pau.

Amb jurisdicció al terme municipal, el Jutjat de Pau és l’esglaó de l'aparell judicial més proper a la ciutadania. L’òrgan existeix en tots els municipis que no són capital de partit judicial. Per ser Jutge o Jutgessa de Pau no cal necessàriament ser professional del Dret i l’elecció es basa en la trajectòria i tarannà personal. El Jutjat de Pau de Tàrrega té la seu a la planta baixa d’un edifici municipal situat a l’Avinguda de la Generalitat, 41, on comparteix oficines amb el Registre Civil. També compta actualment amb una Jutgessa de Pau suplent, càrrec que recau en Teresa Robert.

EDICTE

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA COBERTURA DE LA VACANT DEL CÀRREC DE JUTGE/ESSA DE PAU TITULAR DEL MUNICIPI DE TÀRREGA

Atès l’escrit del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 17 de març de 2021 on fan tramesa del certificat de l’acord adoptat per la Comissió de la Sala del Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en sessió de data 16 de març de 2021, d’inici dels tràmits corresponents per a la proposta al Tribunal del nomenament del Jutge/essa de Pau titular de Tàrrega, per estar pròxim a finalitzar el termini de quatre anys per al qual van ser nomenats.

Atès  el que disposa el Capítol VI, del Títol IV del Llibre I de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol del Poder Judicial. Atesa la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de Demarcació i de la Planta Judicial, d’acord amb el que preveuen els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny dels Jutges de Pau.

Les persones interessades i que reuneixin els requisits legals poden presentar la seva instància a l’Ajuntament en el termini d’un mes des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província (fins al 19 de maig de 2021), acompanyant:

-    Declaració responsable de que compleix els requisits legals per exercir el càrrec
-    Fotocòpia del DNI
-    Curriculum vitae
-    Declaració sobre l’activitat que exerceix actualment

Els Requisits legals són els següents:

1. Ser espanyol

2. Ser major d’edat

3. No trobar-se en cap de les causes d’incapacitat següents:
a) Trobar-se impedit física o psíquicament per a la funció judicial
b) Trobar-se condemnat per delicte dolós mentre no hagi obtingut la rehabilitació
c) Trobar-se processat o inculpat per delicte dolós mentre no sigui absolt o es dicti interlocutòria de sobreseïment
d) No estar en el ple exercici dels seus drets civils

4. No trobar-se en cap de les següents causes d’incompatibilitat:
a) L’exercici de qualsevol altra jurisdicció aliena a la del Poder Judicial
b) Qualsevol càrrec d’elecció popular o designació política de l’Estat, Comunitats Autònomes, Províncies i demés entitats locals i organismes depenents de qualsevol d’aquests
c) Ocupacions o càrrecs dotats o retribuïts per l’Administració de l’Estat, les Corts Generals, la Casa Reial, Comunitats Autònomes, Províncies, Municipis i qualsevol entitat, organismes o empreses depenents d’uns o altres
d) L’exercici de l’advocacia i de la procuradoria
e) Qualsevol tipus d’assessorament jurídic, sigui o no retribuït

A la secretaria de l’Ajuntament podrà ser examinat l’expedient i es podrà recollir tota la informació que es precisi quan als requisits, durada del càrrec, remuneració, etc.

Alba Pijuan Vallverdú · 
Alcaldessa
Tàrrega, 6 d’abril de 2021

  • Compartir a