Urbanisme

Dimarts i dijous, de 8:30 h a 14:30 h (cal concertar cita prèvia)
973 311 608
Plaça Major, 1 · (Casa Consistorial) 25300 TÀRREGA
Sou a: Inici / Urbanisme / POUM

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Tàrrega i els Pobles Agregats

Aprovació i executivitat:

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de la ciutat de Tàrrega ha estat aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en les sessions de 13 d’octubre de 2005 (aprovació definitiva) i 16 de febrer de 2006 (conformitat al text refós). La seva entrada en vigència ha estat el dia 21 de març de 2006 en haver-se publicat l’acord d’aprovació definitiva i les normes urbanístiques en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4597.

Visor POUM (SITMUN)

Descàrregues dels plànols generals i normativa:

Normativa (Català)

Catàleg de Masies

Catàleg de construccions rurals

Modificació del POUM

 

 Dades generals

El nou POUM substitueix les antigues normes subsidiàries aprovades l’any 1983 i estableix els criteris d’expansió urbana per als propers vint anys, quan es preveu que el municipi aculli uns 25.000 habitants. Això serà possible gràcies al notable increment de sòl qualificat, ja que es passarà de les 398 hectàrees urbanes actuals a 838, repartit de la següent manera:

  • Sòl residencial:
    • Augment de 190 ha. (es possibilitarà la construcció de 10.000 habitatges)
  • Sòl industrial:
    • Augment de 200 ha. (es facilitarà la implantació de noves empreses)
  • Sòl terciari o de serveis:
    • Augment de 50 ha. (amb més zones verdes, equipaments i vials)

 

Principis Generals:

L'objectiu de l'Ajuntament de Tàrrega a l'hora de dibuixar el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, ha estat el de dissenyar la Tàrrega i els Pobles del futur, per fer-los més útils i agradables als seus ciutadans i a totes les persones que es relacionen amb Tàrrega.

El model urbanístic propi de Tàrrega és el de la ciutat pública, on els carrers i les places són els protagonistes de la vida social de la comunitat, i on s'hi han de desenvolupar el conjunt de relacions socials, econòmiques i culturals, que ens identiifiquen com a ciutadans.

El nou POUM, aposta per una Tàrrega i per uns Pobles, que garanteixi als seus ciutadans gaudir d'una vida urbana de qualitat, amb un creixement econòmic i urbanístic ordenat i que alhora els permeti exercir el dret a sentir-se membres d'una col·lectivitat.

Objectius:

Cohesió i inclusió social: Ordenació urbanística compacta, per fomentar el dinamisme i les relacions socials. Ampliar l'espai d'ús públic, per fomentar les relacions humanes, dinamitzar el comerç, i reduir la necessitat de l'ús del vehicle. Fer una política municipal d'habitatge amb la planificació i promoció d'habitatges de protecció pública.

Qualitat i forma urbana: Mantenir un paisatge urbà de qualitat, amb la construcció d'habitatges dignes i sostenibles. Ordenar els espais oberts i públics d'arreu de la ciutat.

Preservació d'un entorn i d'un paisatge de qualitat: Protecció i promoció del patrimoni rural, arquitectònic i natural, del terme municipal. Preservació de la biodiversitat, de les zones inundables, dels corredors biològics i dels grans espais lliures. Catàleg de masies, de cabanes i d'elements patrimonials a protegir.

Previsió de sòl urbà per al desenvolupament econòmic del municipi: Ordenar i planificar la futura demanda de sòl per a usos industrials, logístics i terciaris.

Criteris:

Mobilitat: Afavorir la mobilitat urbana i interurbana amb una ronda de nova creació. Reduir la mobilitat obligada.

Sostenibilitat: Minimitzar el consum de sòl. Evitar la dispersió habitatges. Afavorir la diversitat social arreu de les noves zones urbanes.

Identitat: Evitar els creixements sobtats i massius. Evitar la pèrdua d'identitat dels pobles i dels barris.

Qualitat i patrimoni: Potenciar la construcció sostenible i reduir l'impacte ambiental. Valorar i recuperar el patrimoni natural i arquitectònic.

Vida social: Mantenir i recuperar l'espai públic i la interrelació social.

Trets definitoris:

Rondes i carrers corredors enllaçant l'actual trama urbana amb la nova, evitant discontinuïtats i permetent l'accés del vianant a peu o en bicicleta des d'un indret, a tota la ciutat.

Parcs, jardins, places i equipaments públics distribuïts regularment per tota la trama urbana, i en indrets de clara centralitat per tal d'anar construint una ciutat policèntrica.

Ampliar i consolidar els grans parcs urbans de la ciutat, Sant Eloi, Zona Esportiva i el Riu Ondara. Ordenar els nous parcs del Maset i de la zona Castell/Camp dels Escolapis.

Preservació de la identitat, el caràcter i les qualitats arquitectòniques del casc antic i del primers eixamples de Tàrrega i dels Pobles.

Nova normativa urbanística clara i concisa que eviti la degradació del paisatge urbà, i vetlli per una major qualitat arquitectònica dels nous edificis.

Facilitar el dret a l'accés a un habitatge digne amb la previsió d'uns mínims obligatoris de vivendes de protecció publica en cada nou sector de creixement.

Permeabilització de la via del tren al seu pas pel casc urbà mitjançant la construcció de túnels i de passos coberts. Previsió del traçat de la futura línia de tren per mercaderies al nord del nou polígon industrial.

Definició de la nova variant de la C-14, per un traçat que minimitza l'impacte ambiental i paisatgístic, deixant una àmplia zona d'espai lliure respecte el casc urbà.

Previsió suficient de sòl urbà d'us industrial, de serveis i terciari, que faciliti el futur desenvolupament econòmic del municipi i afavoreixi la implantació de noves empreses.

Previsió de creixements urbans als Pobles, coherents amb la trama i la tipologia urbana actual.

 

  • Compartir a