Urbanisme

Dimarts i dijous, de 8:30 h a 14:30 h (cal concertar cita prèvia)
973 311 608
Plaça Major, 1 · (Casa Consistorial) 25300 TÀRREGA
Sou a: Inici / Urbanisme / Projecte d’urbanització de la modificació del Pla d'ordenació urbanístic municipal en l'àmbit del SUD-16 Boscarró Nord i del sòl de clau T destinat a la depuradora

Projecte d’urbanització de la modificació del Pla d'ordenació urbanístic municipal en l'àmbit del SUD-16 Boscarró Nord i del sòl de clau T destinat a la depuradora

DECRET D’ALCALDIA

Identificació de l’expedient
Expedient número 001/2023/5978/L110 en relació a Projecte d’urbanització de la modificació del Pla d'ordenació urbanístic municipal en l'àmbit del SUD-16 Boscarró Nord i del sòl de clau T destinat a la depuradora

Fets

Primer.- Mitjançant Resolució d’alcaldia núm. 2022/315, de data 3 de maig de 2022, s’inicia la tramitació de l’expedient de modificació del Pla d'ordenació urbanístic municipal en l'àmbit del SUD-16 Boscarró Nord i del sòl de clau T destinat a la depuradora del sector nord, del municipi de Tàrrega.

Segon.- L’àmbit d’actuació es situa al nord del nucli urbà de Tàrrega, al costat est del sector industrial de la Canaleta. És de tipus discontinu i abasta una superfície total de forma trapezoïdal de 42,52 ha:

- La peça principal correspon a la part est del sector SUD-16 de 39,55 ha, la qual limita al nord amb el traçat de la futura variant nord de Tàrrega, al sud amb el sector industrial SUD-17, a l’oest amb la carretera d’Agramunt C-14 i a l’est amb la carretera de Guissona L-310.

- La segona part correspon a parts discontínues dels sectors SUD-16, SUD-17 i SUD-18, que s’agrupen segons una superfície de 2,98 ha i se situa a l’extrem nord oest de la peça principal, a la banda oest de la carretera d’Agramunt C-14.

Tercer.- La modificació proposa canviar l’ordenació del sector SUD-16 respecte dels sistemes urbanístics i del sòl d’aprofitament privat i la classificació i qualificació urbanístiques de la part oest de l’àmbit que afecta part dels sectors SUD-16, SUD-17 i SUD-18.

- Es proposa canviar la classificació i qualificació urbanístiques de la part de serveis tècnics clau T dels 3 sectors.

- En segon terme, pretén adaptar el planejament a la demanda actual de sòl industrial que requereix parcel·les de major superfície, amb una reducció important de la superfície de vials, l’increment de les zones verdes i el canvi de la seva configuració integrant millor el canal a cel obert de conducció de les aigües pluvials.

Atès que es preveu l’execució immediata del sector, la proposta estableix l’ordenació detallada del sòl amb el nivell i documentació propis d’un Pla parcial urbanístic, precisant les obres d’urbanització bàsiques que es desenvoluparan posteriorment al Projecte d’urbanització.

Quart- L’Ajuntament de Tàrrega formula i impulsa la tramitació d’aquesta modificació de planejament general i l’Institut Català del Sòl la redacta i la promou, en la seva condició d’administració actuant del sector SUD-16 Boscarró Nord.

Cinquè.- En afectar la modificació a tres sectors de sòl urbanitzable delimitat (SUD-16, SUD-17 i SUD-18) en diferents fases de desenvolupament, es tramita d’acord amb l’establert a l’article l’art. 58.7 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. Aquest  estableix que els sectors que es previst de desenvolupar d’una manera immediata, poden establir l’ordenació detallada del sòl amb el nivell i documentació propis d’un pla parcial urbanístic i altres determinacions pròpies d’aquest instrument, sense necessitat de tramitar-lo per a desenvolupar el sector si així ho determinen expressament. En aquest cas, la pròpia modificació conté una disposició derogatòria de la vigència del sector SUD-16, i recull la seva ordenació i normativa en el mateix document.

Sisè.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, en la sessió de 7 de juliol de 2023, aprova definitivament la modificació del Pla d'ordenació urbanístic municipal en l'àmbit del SUD-16 Boscarró Nord i del sòl de clau T destinat a la depuradora del sector nord, del municipi de Tàrrega. La publicació al DOGC i conseqüent executivitat resta supeditada a la presentació d’un text refós, verificat pel Ple de l’Ajuntament i degudament diligenciat, que incorporés les següents prescripcions que es detallen en l’acord d’aprovació:

Cal eliminar l’ús d’un habitatge per parcel·la per al personal de vigilància a la zona industrial d’edificació entre mitgeres en parcel·la petita clau 7c4.

Incorporar a la previsió de despeses d’urbanització (avaluació econòmica) del sector SUD-16 la taxa per accés a les infraestructures de sanejament en alta, segons informe de l’Agència Catalana de l’Aigua de 22.6.2023.

Cal incorporar en la normativa respecte del sector “ampliació de la Canaleta” l’obligació requerida per l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, de 22.6.2023.

Cal incloure a la normativa del sector SUD-16 el requeriment final de l’informe de la Direcció General de Patrimoni Cultural d’1.2.2023.

-  Manca incorporar el tercer requeriment de l’informe de la Direcció General de Comerç de 14.2.2023, als articles 35, 36, 37 i 38 de la normativa del Pla parcial urbanístic SUD-16.

Cal esmenar les errades materials indicades.

Setè.- En data 24 de juliol de 2023, l’Institut Català del Sòl presenta instància sol·licitant la tramitació del “Projecte d’urbanització de la modificació del Pla Parcial del Sector Sud 16 – Boscarró Nord, al terme municipal de Tàrrega (L’Urgell)”.

Vuitè.- En data 4 d’agost de 2023 els serveis tècnics del Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament contacten amb l’INCASÒL per comunicar l’errada en el títol del projecte, que es reitera en múltiples ocasions al llarg del document, doncs el projecte d’urbanització presentat no correspon a la modificació del Pla Parcial del Sector Sud 16, sinó  a la “Modificació puntual del POUM en l’àmbit del SUD-16 Boscarró Nord i del sòl de Clau T destinat a la depuradora del sector Nord”.

Novè.- En data 8 d’agost els serveis tècnics de l’INCASÒL, amb la finalitat que l’Ajuntament pugui continuar la tramitació del projecte i evitar equívocs, esmenen l’error de descripció del títol i presenten nova portada del document signada amb la denominació “Projecte d’urbanització de la modificació del POUM en l’àmbit del sector SUD-16 Boscarró Nord, i del sòl Clau T destinat a depuradora”.

Desè.- En data 9 d’agost de 2023, el Cap del Departament d’Urbanisme emet informat favorablement el projecte d’urbanització amb les següents consideracions:

“1_Incrementar la densitat de plantació d’arbres en el primer tram de canal d’aigües pluvials. Només hi ha 14 arbres en la zona del canal. La plantació d’arbres evitarà que surtin espècies invasores.

2_Incrementar la senyalització de limitació velocitat 30, amb pintura horitzontal i vertical.

3_Caldria deixar una previsió per ampliar el dipòsit de bombament de les aigües residuals i fi i efecte que s’hi pugui encabir el volum d’aigües residuals del sud 17. Les obres d’ampliació es duran a terme quan es desenvolupi el sector sud 17.”

Onzè.- En data 23 d’agost de 2023, la tècnica d’administració general del Departament d’Urbanisme informa favorablement el projecte d’urbanització amb les següents consideracions:

“ (...) El projecte d’urbanització presentat per l’INCASÒL s’intitulava, inicialment, “Projecte d’urbanització de la modificació del Pla Parcial del Sector Sud 16 – Boscarró Nord, al terme municipal de Tàrrega (L’Urgell)”. L’Ajuntament va advertir l’errada en la descripció del títol, doncs el projecte s’ajustava a la “Modificació puntual del POUM en l’àmbit del SUD-16 Boscarró Nord i del sòl de Clau T destinat a la depuradora del sector Nord”, aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, en la sessió de 7 de juliol de 2023, la qual concretament, pel que fa a la normativa:

- Modifica els articles 203, 204 i 205 del Pla d’ordenació urbanística municipal.

- Deroga el Pla parcial urbanístic SUD-16 industrial Boscarró nord.

- Incorpora la normativa de la nova versió del Pla parcial urbanístic SUD-16 industrial Boscarró nord, que conté 72 articles

Malgrat en data 8 d’agost els serveis tècnics de l’INCASÒL, amb la finalitat que l’Ajuntament pogués continuar la tramitació del projecte i evitar equívocs, van esmenar l’error de descripció del títol presentant una nova portada signada amb la denominació “Projecte d’urbanització de la modificació del POUM en l’àmbit del sector SUD-16 Boscarró Nord, i del sòl Clau T destinat a depuradora”, el títol inicial erroni apareix reflectit en múltiples ocasions al llarg del document.

Per això, en el projecte que es presenti per l’aprovació definitiva, caldrà  esmenar aquesta errada al llarg de tot el document i allà on diu “Projecte d’urbanització de la modificació del Pla Parcial del Sector Sud 16 – Boscarró Nord, al terme municipal de Tàrrega (L’Urgell)”, haurà de dir “Projecte d’urbanització de la modificació del POUM en l’àmbit del sector SUD-16 Boscarró Nord, i del sòl Clau T destinat a la depuradora del sector Nord.”

Dotzè.- L’informe amunt esmentat, en compliment amb el previst a l'article 3.3.a) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, ha estat conformat pel Secretari General de l’Ajuntament.

Fonaments de dret

Articles 72, 89.6 i 7 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, quant al concepte i tramitació dels projectes d’urbanització.

- Article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i  l’article 53.1.s) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, quant a la competència per l’aprovació del projecte d’urbanització.

RESOLC:

Primer.- Aprovar inicialment elProjecte d’urbanització de la modificació del POUM en l’àmbit del sector SUD-16 Boscarró Nord, i del sòl Clau T destinat a la depuradora del sector Nord”.

Segon.- Sotmetre l’esmentat Projecte d’Urbanització a informació pública per termini d’un mes, mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal, al tauler d’anuncis de la Corporació, així com a la pàgina web de l’Ajuntament, podent consultar-se el mateix de dilluns a divendres, de 8:00 a 15:00 hores al Departament d’Urbanisme, situat a la planta segona de l’Ajuntament de Tàrrega, Plaça Major 1 de Tàrrega.

Tercer.- Sol·licitar informe als organismes públics afectats, i establir un termini d’un mes per tal que les empreses de subministrament de serveis afectades es pronunciïn sobre el projecte d’urbanització.

El mana i signa l’Alcaldessa Alba Pijuan Vallverdú de la qual cosa com a secretari en dono fe

El secretari general
Ramon Morell Gassó

Tàrrega, 24 d’agost de 2023

  • Compartir a