Sou a: Inici / Accessibilitat / Declaració d’accessibilitat de L'Ajuntament de Tàrrega

Declaració d’accessibilitat de L'Ajuntament de Tàrrega

L'Ajuntament de Tàrrega s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica a https://www.tarrega.cat/

Aquest lloc web aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2022 considerant les excepcions del RD 1112/2018.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre a causa de les excepcions i/o la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

a)   Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre:   

En aquesta declaració d’accessibilitat no es recullen les barreres de les pàgines externes tot i que formin part del procés de navegació.

 • El lloc web conté imatges i/o elements no textuals sense contingut alternatiu  (criteri 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Hi ha informacions del contingut que, si bé es perceben visualment, no es garanteix que es transmetin als productes de suport com lectors de pantalla. Alguns exemples poden ser: elements agrupats visualment que no estan identificats com a llistes, dades en format taula, títols, identificació de regions del contingut, relacions entre etiquetes i controls, etc.(criteri 9.1.3.1 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Alguns camps dels formularis no contenen propietats que permetin emplenar-los automàticament amb les dades que l'usuari tingui guardades als seus dispositius. (criteri 9.1.3.5 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • S’ha fet ús del color per transmetre informació sense oferir cap alternativa (criteri 9.1.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • El contrast entre elements textuals i  no textuals  amb el fons pot ser insuficient per alguns usuaris amb discapacitat visual  (criteris 9.1.4.3 i 9.1.4.11 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • El redimensionament del text pot fer que alguns continguts es superposin, tallin o quedin ocults.  (criteri 9.1.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • El web conté imatges de text  (criteri 9.1.4.5 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • No existeixen mecanismes addicionals per descartar el contingut sense necessitat de moure el punter o canviar el focus del teclat (criteri 9.1.4.13 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • S’han inclòs elements en moviment sense un mecanisme que permeti aturar-los  (criteri 9.2.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • En algunes pàgines no existeix un mecanisme per evitar els blocs de contingut que es repeteixen. (criteri 9.2.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Hi ha pàgines on els títols no indiquen el nom del lloc web o la secció. (criteri 9.2.4.2 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • El focus no segueix un ordre lògic en algunes pàgines. (criteri 9.2.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • El text d’alguns enllaços no aporta informació contextual suficient (criteri 9.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Els textos dels encapçalaments i etiquetes poden no ser comprensibles per tots els usuaris (criteri 9.2.4.6 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • El focus de teclat no sempre és visible o aquest no té prou contrast amb el color de fons. (criteri 9.2.4.7 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • No hi ha una alternativa d'un sol punter per un gest que s'utilitza més d'un punter.  (criteri 9.2.5.1 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • A alguns formularis no s’identifiquen els errors que l’usuari pugui cometre i tampoc se li ofereixen suggeriments per corregir-los (criteris .9.3.3.1 i 9.3.3.3 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Alguns elements no tenen identificat correctament el seu nom accessible, la funció que fan o amb quin valor han de ser interpretats.  (criteri 9.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • No sempre es notifica el canvi d’estat dels elements i l’aparició de nous continguts als usuaris de lectors de pantalla.  (criteri 9.4.1.3 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • No es compleixen tots els criteris de la norma UNE EN 301549:2022. (criteri 9.6  de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • El document o pàgina d'accessibilitat no compleix amb tots els criteris dels punts 9 i 10.  (criteri 12.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022).

Documents PDF

 • Hi ha informacions del contingut dels documents que, si bé es perceben visualment, no es garanteix que es transmetin als productes de suport com lectors de pantalla. Alguns exemples poden ser: elements agrupats visualment que no estan identificats com a llistes, dades en format taula, títols, relacions entre etiquetes i controls, etc. (criteri 10.1.3.1 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Alguns documents PDF contenen títols que no descriuen la seva temàtica o propòsit. (criteri 10.2.4.2 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • L'idioma dels documents no s'ha especificat a les seves propietat. (criteri 10.3.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022).

b)   Càrrega desproporcionada:

No aplica

c)   El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable:
Tot i que s’hi està treballant, el web podria contenir arxius ofimàtics en format PDF, de contingut multimèdia o d’altres formats que no acompleixin tots els requeriments d’accessibilitat.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 27 de febrer del 2024

El mètode utilitzat per preparar la declaració va ser l’auditoria d’accessibilitat externa duta a terme per la consultora en accessibilitat web, TOTHOMweb, empresa auditora acreditada per ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) .

 Darrera revisió de la declaració: 27/02/2024

Observacions i dades de contacte.

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018), a través de la següent bústia de contacte o al telèfon 973311608.

Per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i traslladades a la URA (Unitat Responsable d’Accessibilitat) de l’Ajuntament de Tàrrega per tal de ser tractades.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes (article 12 del Reial Decret 1112/2018) cal accedir al tràmit “Formulari de suggeriments o queixes sobre el nivell d'accessibilitat web

Les sol·licituds d’informació i queixes, seran rebudes i traslladades a la URA (Unitat Responsable d’Accessibilitat) de l’Ajuntament de Tàrrega per tal de ser tractades.

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018 i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Procediment d’aplicació

 El procediment d’aplicació recollit a l’article 13 del Reial Decret 1112/2018 es pot iniciar al tràmit “Formulari de suggeriments o queixes sobre el nivell d'accessibilitat web”.

Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no estàs d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l’article 12.5 del RD 1112/2018, pots iniciar una reclamació per

 • conèixer i oposar-te als motius de la desestimació
 • Instar a l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada
 • Exposar les raons per les quals consideres que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.

Les reclamacions són rebudes i tractades pel Servei d’Informàtica com a superior jeràrquic de la Unitat Responsable d'Accessibilitat (URA) de  Ajuntament de Tàrrega.

El compromís de L'ajuntament de Tàrrega per l'accessibilitat

Aquest lloc web aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2022 considerant les excepcions del RD 1112/2018.

El web de L'ajuntament de Tàrrega s'ha construït amb l'ànim de facilitar l'accés universal a totes les persones que el consulten independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i del context tècnic d'ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

Per això, treballem amb l'objectiu d'eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació.

El compromís de L'ajuntament de Tàrrega és arribar a complir el nivell de conformitat ‘Doble-A’ (AA), tal com exigeixen a les administracions públiques les legislacions europea i estatal.

La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre de 2016 estableix les normes que s’exigeixen als estats membres per tal que tots els webs i aplicacions mòbils del sector públic, independentment del dispositiu utilitzat per accedir-hi, compleixin els requisits d’accessibilitat que es recullen a la norma UNE-EN 301549:2022, de requisits d’accessibilitat per a la contractació pública de productes i serveis TIC a Europa.

La norma UNE-EN 301549:2022 es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, d’agost  2018. Concretament cal complir el nivell AA. No obstant això, la norma també té altres requisits addicionals, obligatoris i condicionals.

La directiva és d’obligat compliment però no és directament aplicable, per això en l'àmbit estatal s’ha desenvolupat un real decret que desenvolupa l’abast i els requisits, com a mínim. La transposició estatal és el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs webs i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Algunes eines d'accessibiltat

Tecles d'accés

Les tecles d'accés són un dispositiu de navegació que us permet visitar aquest lloc web utilitzant el teclat.

Tecles d'accés disponibles

Aquest lloc web utilitza una configuració que coincideix gairabé amb la majoria de recomanacions d'accessibilitat internacionals. Aquestes són:

 • Alt + 1  Pàgina d'inici
 • Alt + 2  Salta al contingut
 • Alt + 3  Mapa del lloc
 • Alt + 4  Focus al camp de cerca
 • Alt + 6  Arbre de navegació
 • Alt + 9  Informació de contacte

Logos Next Generation

 • Compartir a