Sou a: Inici / Accessibilitat / Accessibilitat APP de l'Ajuntament de Tàrrega - Dispositius Android

Accessibilitat APP de l'Ajuntament de Tàrrega - Dispositius Android

Declaració d’accessibilitat de L'Ajuntament de Tàrrega - Dispositius Android

L'ajuntament de Tàrrega s’ha compromès a fer accessible  la seva aplicació de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica a https://play.google.com/store/apps/details?id=com.semicinternet.tarrega

Aquest aplicació aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2022 considerant les excepcions del RD 1112/2018.

Situació de compliment

Aquesta aplicació encara no és conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de

setembre. A continuació s’indiquen les excepcions i/o els aspectes no conformes.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

A) Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre:   

En aquesta declaració d’accessibilitat no es recullen les barreres de les pàgines externes tot i que formin part del procés de navegació.

 • L’aplicació conté imatges sense contingut alternatiu.  (criteri 11.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • L’estructura d’encapçalaments de les pàgines conté alguns salts en la seva jerarquia. (criteri 11.1.3.1 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Alguns camps dels formularis no contenen propietats que permetin emplenar-los automàticament amb les dades que l'usuari tingui guardades als seus dispositius. (criteri 11.1.3.5 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • S’ha fet us del color per transmetre informació sense oferir cap alternativa. (criteri 11.1.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • El contrast entre elements textuals i  no textuals  amb el fons també pot ser insuficient per alguns usuaris amb discapacitat visual.  (criteris 11.1.4.3 i 11.1.4.11 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • El redimensionament del text pot fer que alguns continguts es superposin.  (criteri 11.1.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Alguns elements no són accessibles a través del teclat.  (criteri 11.2.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • El focus pot arribar a un element o conjunt d'elements, però després no en pot sortir. (criteri 11.2.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • El focus no segueix un ordre seqüencial. (criteri 11.2.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Els textos dels encapçalaments i etiquetes poden no ser comprensibles per tots els usuaris (criteri 11.2.4.6 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • El focus del teclat no sempre és visible. (criteri 11.2.4.7 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • L'idioma principal de l’aplicació no s'ha indicat en el codi HTML. Això podria provocar que els lectors de pantalla i els traductors automàtics no l'identifiquin.  (criteri 11.3.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • A alguns formularis no s’identifiquen els errors que l’usuari pugui cometre i tampoc se li ofereixen suggeriments per corregir-los. (criteris 11.3.3.1 i 11.3.3.3 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • A alguns formularis poden mancar etiquetes i instruccions suficients. (criteri 11.3.3.2 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Alguns elements interactius no són accessibles  per als lectors de pantalla.  (criteri 11.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Els missatges d'estat no apareixen a un contenidor amb el rol corresponent. (criteri 11.4.1.3 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Alguns requisits normatius no es compleixen quan es fan servir serveis d'accessibilitat del sistema operatiu. (criteri 11.5.2.3 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Els productes de suport no sempre poden determinar els rols, estats, límits, nom  i descripció dels elements de la interfície d'usuari. (criteri 11.5.2.5 de la norma UNE-EN 301549:2022)
 • Els productes de suport no sempre poden determinar la relació jeràrquica entre elements pares i fills de la interfície. (criteri 11.5.2.9 de la norma UNE-EN 301549:2022)
 • Els productes de suport no sempre poden modificar els atributs del focus, d'inserció de text i de selecció dels elements de la interfície d’usuari, quan són modificables sense fer servir productes de suport.  (criteri 11.5.2.14 de la norma UNE-EN 301549:2022)
 • Els canvis dels atributs dels elements de la interfície d’usuari no sempre es notifiquen als productes de suport. (criteri 11.5.2.15 de la norma UNE-EN 301549:2022)
 • No es preserven les preferències d’usuari. (criteri 11.7  de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • El lloc web conté imatges i/o elements no textuals sense contingut alternatiu  (criteri 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Hi ha informacions del contingut que, si bé es perceben visualment, no es garanteix que es transmetin als productes de suport com lectors de pantalla. Alguns exemples poden ser: elements agrupats visualment que no estan identificats com a llistes, dades en format taula, títols, identificació de regions del contingut, relacions entre etiquetes i controls, etc.(criteri 9.1.3.1 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • S’ha fet ús del color per transmetre informació sense oferir cap alternativa (criteri 9.1.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • El contrast entre elements textuals i  no textuals  amb el fons pot ser insuficient per alguns usuaris amb discapacitat visual  (criteris 9.1.4.3 i 9.1.4.11 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • La modificació de l’espaiat del text pot ser insuficient per a alguns usuaris.  (criteri 9.1.4.12 de la norma UNE-EN 301549:2022)
 • S’han inclòs elements en moviment sense un mecanisme que permeti aturar-los  (criteri 9.2.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • El focus no segueix un ordre lògic en algunes pàgines. (criteri 9.2.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Els textos dels encapçalaments i etiquetes poden no ser comprensibles per tots els usuaris (criteri 9.2.4.6 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • El focus de teclat no sempre és visible o aquest no té prou contrast amb el color de fons. (criteri 9.2.4.7 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • No es compleixen tots els criteris de la norma UNE EN 301549:2022. (criteri 9.6  de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • El document o pàgina d'accessibilitat no compleix amb tots els criteris dels punts 9 i 10.  (criteri 12.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022).

B) Càrrega desproporcionada:

No aplica

C) El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable:

Tot i que s’hi està treballant, l’aplicació podria contenir arxius ofimàtics en format PDF, de contingut multimèdia o d’altres formats que no acompleixin tots els requeriments d’accessibilitat.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada 14 de març del 2024

 El mètode utilitzat per preparar la declaració va ser l’auditoria d’accessibilitat externa duta a terme per la consultora en accessibilitat web, TOTHOMweb, empresa auditora acreditada per ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) .

 Darrera revisió de la declaració: 14/03/2024

Observacions y dades de contacte

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018), a través de la següent bústia de contacte o al telèfon 973311608.

Per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i traslladades a la URA (Unitat Responsable d’Accessibilitat) de l’Ajuntament de Tàrrega per tal de ser tractades.

 Sol·licituds d’informació accessible i queixes

Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes (article 12 del Reial Decret 1112/2018) cal accedir al tràmit “Formulari de suggeriments o queixes sobre el nivell d'accessibilitat web

Les sol·licituds d’informació i queixes, seran rebudes i traslladades a la URA (Unitat Responsable d’Accessibilitat) de l’Ajuntament de Tàrrega per tal de ser tractades.

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018 i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Procediment d’aplicació

El procediment d’aplicació recollit a l’article 13 del Reial Decret 1112/2018 es pot iniciar al tràmit “Formulari de suggeriments o queixes sobre el nivell d'accessibilitat web”.

Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no estàs d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l’article 12.5 del RD 1112/2018, pots iniciar una reclamació per

 • Conèixer i oposar-te als motius de la desestimació
 • Instar a l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada
 • Exposar les raons per les quals consideres que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.

Les reclamacions són rebudes i tractades pel Servei d’Informàtica com a superior jeràrquic de la Unitat Responsable d'Accessibilitat (URA) de l’Ajuntament de Tàrrega.

El compromís de L'Ajuntament de Tàrrega per l'accessibilitat

Aquest aplicació aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2022 considerant les excepcions del RD 1112/2018.

L’aplicació de L'Ajuntament de Tàrrega s'ha construït amb l'ànim de facilitar l'accés universal a totes les persones que el consulten independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i del context tècnic d'ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

Per això, treballem amb l'objectiu d'eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació.

El compromís de L'Ajuntament de Tàrrega és arribar a complir el nivell de conformitat ‘Doble-A’ (AA), tal com exigeixen a les administracions públiques les legislacions europea i estatal.

La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre de 2016 estableix les normes que s’exigeixen als estats membres per tal que tots els webs i aplicacions mòbils del sector públic, independentment del dispositiu utilitzat per accedir-hi, compleixin els requisits d’accessibilitat que es recullen a la norma UNE-EN 301549:2022, de requisits d’accessibilitat per a la contractació pública de productes i serveis TIC a Europa.

La norma UNE-EN 301549:2022 es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, d’agost  2018. Concretament cal complir el nivell AA. No obstant això, la norma també té altres requisits addicionals, obligatoris i condicionals.

La directiva és d’obligat compliment però no és directament aplicable, per això en l'àmbit estatal s’ha desenvolupat un real decret que desenvolupa l’abast i els requisits, com a mínim. La transposició estatal és el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs webs i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Logos Next Generation

 • Compartir a