Sou a: Inici / Notícies / Convocada per aquest dijous 8 d'abril (20h) la nova sessió ordinària del Ple de Tàrrega · Consulteu aquí l'ordre del dia

Convocada per aquest dijous 8 d'abril (20h) la nova sessió ordinària del Ple de Tàrrega · Consulteu aquí l'ordre del dia

Publicat el 06-04-2021
Amb resolució de les al·legacions i aprovació definitiva del pressupost municipal del 2021 · També es donarà compte de la liquidació del pressupost del 2020 · Proposta per canviar el nom del Carrer d'Alfons XII i dedicar-lo a la memòria de l'activista cultural i locutora Pilarín Minguell Pont · Sessió per via telemàtica i emesa en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament

Us informem de la convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Tàrrega que tindrà lloc el dijous 8 d'abril de 2021, a les 8 del vespre (20h), a la Casa Consistorial. A causa de les mesures de protecció de distància física interpersonal, la sessió es realitzarà pel sistema de vídeo-conferència i s’emetrà en streaming mitjançant el canal de YouTube de l’Ajuntament de Tàrrega, amb l’única presència física a la Sala de Plens per part de l’alcaldessa i el secretari. S’hi tractaran els assumptes compresos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 4 DE MARÇ DE 2021

A) PART RESOLUTIVA

2. RESOLUCIÓ DE LES AL.LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ, LES BASES D’EXECUCIÓ I LA PLANTILLA DEL PERSONAL PER A L’EXERCICI 2021

3. DONAR COMPTE DEL DECRET DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2020

4. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LES PISCINES MUNICIPALS DESCOBERTES I DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 42 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL D’ESTIU A TÀRREGA

5. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE DRETS RECONEGUTS NETS D’EXERCICIS ANTERIORS DELS CONSULTORIS MÈDICS 2018

6. DESESTIMACIÓ DE LA BONIFICACIÓ DE L'IBI - MERCADONA SA

7. APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT

8. TRAMESA DE L'INFORME RESUM DE CONTROL INTERN DE L'EXERCICI 2020

9. DONAR COMPTE DE L’INFORME ANUAL DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER L’ALCALDIA CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS FORMULADES PER L’ÒRGAN INTERVENTOR (ART. 15.6 RD 424/2017) I DELS INFORMES D’OMISSIÓ DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA (ART. 28.2 RD 424/2017)

10. DONAR COMPTE AL PLE DE L'INFORME ANUAL EN MATÈRIA DE MOROSITAT

11. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE PAGAMENTS A JUSTIFICAR I BESTRETES DE CAIXA FIXA (ART. 27.2 RD 424/2017)

12. APROVAR EL CANVI DE NOM DEL CARRER ALFONS XII QUE PASSARÀ A DENOMINAR-SE CARRER PILARÍN MINGUELL I PONT

13. DONAR COMPTE AL PLE DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TÀRREGA AL PROJECTE SMART ENERGY COMMUNITIES AROUND THE WESTERN CATALAN SECTION OF CAMÍ DE SANT JAUME PER SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ EUROPEAN CITY FACILITY (EUCF) PER FACILITAR LA PRODUCCIÓ D’ENERGIES RENOVABLES

B) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

14. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA I DE REGIDORS DELEGATS: Del 27 de febrer al 1 d’abril de 2021

15. INFORMACIÓ DE LES SEGÜENTS ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL: 24 de febrer 2021 · 3 de març 2021 · 10 de març 2021 · 17 de març 2021 · 24 de març 2021

16. PRECS I PREGUNTES

Seguiu la sessió via streaming mitjançant el nostre canal de YouTube

Seguiu la sessió mitjançant Twitter amb l'etiqueta #PleTàrrega

  • Compartir a