Sou a: Inici / Notícies / Sessió ordinària del Ple de Tàrrega el dijous 22 de juliol (20h) · Consulteu aquí l'ordre del dia

Sessió ordinària del Ple de Tàrrega el dijous 22 de juliol (20h) · Consulteu aquí l'ordre del dia

Publicat el 19-07-2021
Es portaran a votació l'aprovació del compte general de l'exercici 2020 i la cessió d'ús d'un terreny municipal al Club Tennis Tàrrega entre altres propostes d'acord · Creació d'una nova comissió informativa de Patrimoni i Memòria Històrica · Sessió telemàtica i emesa en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament

Us informem de la convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Tàrrega que tindrà lloc el dijous 22 de juliol de 2021, a les 8 del vespre (20h), a la Casa Consistorial. A causa de les mesures de protecció de distància física interpersonal, la sessió es realitzarà pel sistema de vídeo-conferència i s’emetrà en streaming mitjançant el canal de YouTube de l’Ajuntament de Tàrrega, amb l’única presència física a la Sala de Plens per part de l’alcaldessa i el secretari. S’hi tractaran els assumptes compresos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA: 17 JUNY 2021

A) PART RESOLUTIVA

2. MODIFICACIÓ 5a. DEL CARTIPÀS: CREACIÓ DE LA NOVA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DE PATRIMONI I MEMÒRIA HISTÒRICA

3. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE LA JUTGESSA DE PAU TITULAR

4. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2020

5. APROVACIÓ DE LA 20a MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST EN LA MODALITAT CRÈDIT EXTRAORDINARI

6. APROVACIÓ DE LA 21a MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT

7. RESOLUCIÓ DE LA NOTA D'OBJECCIÓ DE L'ÒRGAN INTERVENTOR

8. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC

9. DEROGACIÓ DELS PREUS PÚBLICS NÚM. 29 DE L'ORDENANÇA FISCAL DE LA FIRA DEL TEATRE AL CARRER DE TÀRREGA I DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA-PRESIDENTA FIRA DEL TEATRE AL CARRER DE TÀRREGA DE L’APROVACIÓ DELS PREUS PRIVATS

10.  APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA NÚM. 28 DELS PREUS PÚBLICS DE PUBLICITAT EMESA PER RÀDIO TÀRREGA

11.  APROVACIÓ DE LA BONIFICACIÓ SINGULAR DE L’ICIO DE L'ASSOCIACIÓ ALBA

12.  ACTUALITZACIÓ DEL PLA D'AJUSTAMENT EN EL MARC DE LA DISPOSICIÓ ADICIONAL 108a DE LA LLEI 11/2020, DE 30 DE DESEMBRE, DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT

13.  APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ DE LA NOVA OPERACIÓ DE PRÉSTEC A LLARG TERMINI PER LA CANCEL·LACIÓ DEL PRÉSTEC AGRUPAT FFPP DA 108a DE LA LLEI 11/2020 DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT 2021

14.  APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D'UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC A LL/T DE 109.000 € PER FINANÇAR DIVERSES INVERSIONS

15.  DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS DE LES APORTACIONS ALS GRUPS MUNICIPALS DE 2020, EN COMPLIMENT DE LA BASE 35 D'EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS

16. APROVACIÓ DE LA 1a MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE TÀRREGA, PER L'EXERCICI 2021

17. INFORMACIÓ TRIMESTRAL DEL COMPLIMENT DELS LÍMITS SOBRE PERSONAL EVENTUAL ESTABLERTS A L'ARTICLE 104 BIS DE LA LRBRL

18. CESSIÓ D’ÚS D’UN TERRENY PATRIMONIAL AL CLUB DE TENNIS TÀRREGA PER A DESTINAR-LO A LA PROMOCIÓ DE L’ESPORT NO PROFESSIONAL PROPI DEL CLUB

19. INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE RESOLUCIÓ DE CONTRACTE ADMINISTRATIU FORMALITZAT AMB ESPAI ESPORTS TÀRREGA SL PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE LA PISCINA COBERTA MUNICIPAL EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT

B) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

20. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA I DE REGIDORS DELEGATS: del 12 de juny al 16 de juliol de 2021

21. INFORMACIÓ DE LES SEGÜENTS ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL:
16 de juny de 2021 · 23 de juny de 2021 · 1 de juliol de 2021 · 7 de juliol de 2021

22. PRECS I PREGUNTES

Seguiu la sessió via streaming mitjançant el nostre canal de YouTube

Seguiu la sessió mitjançant Twitter amb l'etiqueta #PleTàrrega

  • Compartir a