Sou a: Inici / Notícies / Dijous 27 de febrer (20h), sessió ordinària del Ple de Tàrrega · Consulteu aquí l'ordre del dia

Dijous 27 de febrer (20h), sessió ordinària del Ple de Tàrrega · Consulteu aquí l'ordre del dia

Publicat el 24-02-2020
Es portaran a votació acords tècnics de l'àrea de finances, el reglament de funcionament sobre el sistema de productivitat de la Policia Local, el document de protecció civil municipal i una moció per la instal·lació de llambordins en record a targarins deportats als camps de concentració nazis entre altres propostes

L'Ajuntament de Tàrrega convoca la sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el dijous 27 de febrer de 2020, a les 8 del vespre (20h), a la Casa Consistorial (Plaça Major, 1), per tractar els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes anteriors corresponents a la sessió ordinària del 29 de gener i a l’extraordinària del 13 de febrer de 2020

A) PART RESOLUTIVA

2. APROVACIÓ EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS

3. MODIFICACIÓ DRETS RECONEGUTS NETS EXERCICIS ANTERIORS AODL L-015/15 (2015-2016)

4. ACTUALITZACIÓ DE LA GUIA DE FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA

5. BONIFICACIÓ SINGULAR DE L'ICIO - FUNDACIÓ RESIDÈNCIA GENT GRAN SANT ANTONI

6. BONIFICACIÓ SINGULAR DEL 90% ICIO IES ALFONS COSTAFREDA

7. BONIFICACIÓ SINGULAR DEL 50% DE L'IBI - CIRCUIT URGELLENC

8. DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L'ACORD DE DENEGACIÓ DE LA BONIFICACIÓ SINGULAR DE L'ICIO - BORGES INTERNACIONAL GROUP

9. INFORME D'INTERVENCIÓ SEGUIMENT PLA D'AJUST QUART TRIMESTRE 2019

10. DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE TÀRREGA CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2019, D’ACORD AMB L’ESTABLERT EN L’ARTICLE 207 DEL TRLRHL

11. INFORME AL PLE RELATIU AL PMP I MOROSITAT DEL 4rt TRIMESTRE 2019

12. RÀTIOS PERSONAL EVENTUAL 2020

13. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE PRODUCTIVITAT ESPECÍFIC PER AL COS DE POLICIA LOCAL

14. APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE TÀRREGA (DUPROCIM)

15. MOCIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ DE LLAMBORDINS EN RECORD A TARGARINS DEPORTATS ALS CAMPS DE CONCENTRACIÓ NAZIS

B) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

16. Informació de les resolucions de l’alcaldia i de regidors delegats: del 25 de gener al 21 de febrer de 2020

17. Informació de les actes de la Junta de Govern Local:
Dies 22 de gener, 29 de gener, 5 de febrer, 12 de febrer i 19 de febrer de 2020

18. Precs i preguntes

Seguiu la sessió via streaming mitjançant el nostre canal de YouTube

Seguiu la sessió mitjançant Twitter amb l'etiqueta #PleTàrrega

  • Compartir a